Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Ze względu na wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Centrum Kulturalne w Przemyślu pragnie poinformować Państwa o kluczowych zagadnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kulturalne w Przemyślu z siedzibą przy ul. Stanisława Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl;
 2. Wszelkie dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z obecną współpracą, podtrzymaniem wzajemnych relacji lub chęcią nawiązania współpracy w przyszłości. Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych stanowi:
 3. Obowiązek wyrażony w przepisie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w sytuacji kiedy przepisy (w szczególności) prawa podatkowego nakładają na nas obowiązki przechowywania informacji dla celów dowodowych;
 4. Zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w sytuacji kiedy nawiązaliśmy współpracę, przetwarzanie Państwa danych jest potrzebne do zawarcia umowy, jej realizacji oraz wzajemnych rozliczeń.
 5. Obecnie nie przewidujemy udostępniać Państwa danych osobowych w zakresie innym niż jest to potrzebne do prawidłowego świadczenia usług, tj. w naszym imieniu Państwa dane mogą być przetwarzane przez podmioty, którym powierzyliśmy pewne zadania z zakresu utrzymania systemów informatycznych. Dodatkowo Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione pomiotom, które na podstawie przepisów prawa są uprawnione do uzyskania dostępu do Państwa danych.
 6. Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Posiadają Państwo prawodo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez:
 • okres czasu jaki określają przepisy prawa podatkowego (tj. maksymalnie przez 5 lat od zakończenia współpracy);
 • lub do momentu wniesienia przez Państwa żądania usunięcia danych (w przypadkach kiedy można z tego uprawnienia skutecznie skorzystać).
 • w innych sytuacjach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji założonego celu.
 1. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa (przy okazji zawieranych umów) lub z powszechnie dostępnych źródeł jak rejestry przedsiębiorców: CEIDG. Zakres danych jakie pozyskaliśmy w ten sposób to: nazwa firmy/instytucji, podstawowe dane adresowe i kontaktowe, przedmiot prowadzonej działalności.
 2. Każdorazowo podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W niektórych sytuacjach brak podania danych może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umowy i prowadzenie współpracy.
 3. Podmiot administrujący przetwarza dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Klauzula RODO dla małoletnich BMK (pobierz) >>>

Klauzula RODO dla dorosłych BMK (pobierz) >>>